RETOURNEREN

 1. RECHT VAN ANNULERING EN RECHT VAN HERROEPING

  A. De Consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen, door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper, dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien(14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

  Ieder Product moet volledig worden teruggestuurd, ongeopend, in zijn intacte originele verpakking, samen met de retourbon (bijgeleverd in de geleverde verpakking), inclusief de factuur en begeleidende brief verzonden naar het volgende adres binnen veertien(14) dagen na de dag van de levering van de bestelling:

  Ingram Micro CFS E-Business GmbH
  Kesslerweg 6
  48155 Münster
  Germany

  Belangrijk: Producten zonder een retourbon worden niet geaccepteerd.

  De Verkoper gaat ermee akkoord om alle door de Consument betaalde bedragen terug te betalen. De terugbetaling geschiedt op de bankbetaalkaart die gedebiteerd werd tijdens het bestelproces, binnen een periode van maximaal veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door de Verkoper of bewijs door de Consument dat hij/zij de Producten heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt en onder voorbehoud van naleving van bovengenoemde voorwaarden. De kosten voor het terugsturen van het Product of de Producten aan de Verkoper in overeenstemming met het bovenstaande worden niet vergoed.


  B. Voor ieder niet-conform Product in de zin van het hierna bepaalde art. 8, dat moet worden vervangen of vergoed dient de Consument contact op te nemen met de Klantenservice van de Verkoper via de Contact pagina. De Klantenservice zal vervolgens de Consument informeren over de te volgen procedure.

  De Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking met een kopie van de factuur, samen met de retourbon.

  De Verkoper aanvaardt geen onvoldoend gefrankeerde zendingen.

  De Consument is aansprakelijk voor alle risico’s bij het terugsturen van het Product of de Producten.

  Na ontvangst van het Product of de Producten waarvan beweerd wordt dat ze niet conform het contract te zijn, zal de Verkoper het Product of de Producten zo snel mogelijk inspecteren. Als de niet-conformiteit van het Product of de Producten wordt bevestigd, zal de Verkoper de prijs van dit Product of Producten terugbetalen op de bankrekening die gedebiteerd werd voor de bestelling, evenals de kosten voor het terugzenden van het Product of de Producten, en dit binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het niet-conforme Product of Producten.

  Bovendien kan de Verkoper een kwaliteitstest op ieder door de Consument teruggestuurd Product uitvoeren om te controleren of het geretourneerde Product of Producten originele Urban Decay merk Producten zijn.
 2. CONTRACTUELE OVEREENSTEMMING EN GARANTIES

  De Verkoper verbindt er zich toe om de Consument binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen terug te betalen, onder voorbehoud van naleving van voorwaarden hierboven gemeld.

  Overeenkomstig de artikels 1649 bis tot octies van het Burgerlijk Wetboek garandeert de Verkoper als professionele Verkoper dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij beoogd zijn en dat deze geen fouten of verborgen gebreken bevatten die ze gevaarlijk of niet geschikt zouden maken voor het beoogde normaal gebruik.

  Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn moet het Product bij normaal gebruik conform de instructies van Verkoper:

     -  in overeenstemming zijn met de door de Verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezitten van het Product dat de Verkoper aan de Consument als monster of als model heeft getoond;

     -  geschikt te zijn voor elk bijzonder door de Consument gewenst gebruik dat deze aan de Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de Verkoper heeft aanvaard;

     -  geschikt te zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

     -  de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de Verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

  De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

  De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in de paragraaf hiervoor.

  Indien het Product(en) een gebrek aan overeenstemming vertoont in deze zin van artikel 1649 ter, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de Consument het recht, naast desgevallend schadevergoeding, van de Verkoper die met toepassing van artikel 1649 quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen:

     -  hetzij de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, tenzij herstel niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden verwacht;

     -  hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.

  In afwijking van voorgaande paragraaf heeft de Consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

  De Verkoper verbindt er zich toe om de Consument binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen terug te betalen, onder voorbehoud van naleving van voorwaarden hierboven gemeld.